St. Martin News Network

Friday
Feb 27th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

St. Maarten wants to buy UTS Eastern Caribbean

User Rating:  / 1
St. Maarten wants to buy UTS Eastern Caribbean

St. Maarten wil UTS Eastern Caribbean kopen


Minister Richardson geeft, als vertegenwoordiging van de aandeelhouder St. Maarten in UTS aan dat de regering van St. Maarten de aandelen van UTS Eastern Caribbean wenst te kopen. Volgens de Minister is dit geen nieuw plan en heeft dit voornemen geen enkel verband met de recente mededelingen van UTS en de regering van Curacao om een strategisch partnership aan te gaan met regionale- of internationale spelers. Als St. Maarten vragen wij al vanaf 2012 om de complete operatie van UTS op en vanuit Sint Maarten over te dragen aan Sint Maarten onder gelijktijdige overdracht van de aandelen die St. Maarten heeft in UTS. Hierbij zal de waarde van de activiteiten van UTS Eastern Caribbean met behulp van onafhankelijke derden/deskundigen bepaald worden waarbij een eventuele verrekening zal plaatsvinden van het waardeverschil ten opzichte van de aandelen overdracht.
De laatste tijd, zo geeft Mr. Richardson aan, bestaat bij St. Maarten het gevoel dat in steeds toenemende mate er belangrijke verschillen van inzicht zijn met betrekking tot de ontwikkeling (groei en investeringen) van de UTS activiteiten op St. Maarten en de rest van East Caribbean. In de laatste jaren is er vooral geïnvesteerd in de infrastructuur op Curacao en dat terwijl een belangrijk deel van de cash flow uit St. Maarten komt. Hiermee wordt onvoldoende de belangen van de mensen en de bedrijven op St. Maarten behartigt en loopt St. Maarten dan ook aanzienlijk achter ten opzichte van Curacao en de regio waar het gaat om betrouwbare, betaalbare en innovatieve telecom diensten. Deze achterstand neemt dagelijks toe! Dat is niet fair voor de mensen en bedrijven op St. Maarten.
Na jaren van (vruchteloos) overleg is het nu tijd om de zaken kordaat aan te pakken en zal St. Maarten de zaken in eigen hand nemen. Richardson wil de activiteiten van UTS St. Maarten al dan niet in zijn geheel samenvoegen met Telem en waar wenselijk met GEBE. Dit is voor een klein land als St. Maarten veel verstandiger dan dat twee of drie overheidsondernemingen dezelfde investeringen doen. Je krijgt dan een interne competitie waarbij iedereen juist naar die gebieden wil gaan waar veel bedrijvigheid is maar juist niet naar die gebieden waar alleen huishoudens zijn. Dit leidt alleen maar tot verkeerde prioriteiten, kapitaalsvernietiging wat de toegankelijkheid en betaalbaarheid voor de gewone burger niet ten goede komt.
Met de combinatie van de St. Maarten activiteiten ontstaat er ook een betere onderhandelingspositie naar een toekomstige verdere samenwerking met een of meerdere regionale- of internationale speler(s). Wij realiseren ons dat de strategische samenwerking met regionale- of internationale speler(s) nodig is voor de verdere ontwikkeling van onze telecom diensten maar dat moeten we doen vanuit de belangen van St. Maarten. Belangen die niet noodzakelijkerwijs parallel lopen met de belangen die het land Curacao heeft met haar beoogde strategisch partnership. Beide landen hebben, mede vanwege de andere cultuur, de andere marktomstandigheden, andere geografische ligging en andere wensen nu eenmaal andere belangen met een regionale samenwerking. Laten we elkaar als landen de vrijheid geven om te doen wat het beste is voor het eigen land. St. Maarten moet haar eigen keuzes kunnen maken.
Overigens is het zeer wel mogelijk dat er ook na de verkoop aan St. Maarten er nog steeds een goede samenwerking met UTS Curacao blijft bestaan. Maar dan wel op basis van zakelijke afspraken en vanuit de behoefte van St. Maarten.
De gewenste verkoop aan St. Maarten hoeft geen slechte zaak voor het land Curacao te zijn. Zeker niet voegt Mr. Richardson toe, Curacao heeft juist na de verkoop de volledige vrijheid om te focussen wat goed is voor haar mensen en bedrijven op Curacao zonder rekening te houden met de belangen in St. Maarten en de rest van de Caribbean. Daarnaast krijgt ze volledige zeggenschap over de activiteiten van Curacao en indien de uitkomst van de waardering van de activiteiten van de Eastern Caribbean daar aanleiding toe geeft, ook nog een bedrag in contanten mee. Met deze fondsen kan Curacao zich een veel betere startpositie geven bij de gewenste samenwerking met internationale en regionale partijen alsmede beter inspelen op de steeds sterker wordende concurrentie die al een aantal jaren op Curacao aanwezig is. Of UTS Curacao kan deze fondsen gebruiken om de noodzakelijke herstructurering in Curacao versneld te voltooien waardoor wellicht minder mensen hoeven af te vloeien in Curacao.
Deze verkoop creëert een win-win situatie voor beide landen! Het is daarom jammer dat de besluitvorming hieromtrent op zich laat wachten. Richardson besluit zijn betoog om op de komende aandeelhoudersvergadering in maart, deze kwestie wederom aan te orde te stellen. St. Maarten komt op voor zijn rechten en vertrouwt er dan ook op dat het Land Curacao hier zijn medewerking zal geven zonder dat daarbij de belangen van Curacao geschaad zullen worden.

Quick Translation

Minister of Justice Dennis Richardson, as representative of the shareholder in St. Maarten UTS said that the Government of St. Maarten wishes to purchase shares of UTS Eastern Caribbean. According to the Minister, this is not a new plan and intention no connection with the recent announcements of UTS and the Government of Curacao to enter into a strategic partnership with or Regional or international players. St. Maarten we ask all from 2012 to the complete operation of UTS and from St. Maarten to transfer to St. Maarten with simultaneous transfer of the shares to St. Maarten in UTS. Here, the value of the activities of UTS Eastern Caribbean will be using independent third parties / experts determined that any settlement will take place from the difference in value relative to the transfer of shares.
Lately, give Mr. Richardson, exists in St. Maarten feel increasingly involves significant differences of opinion with respect to the development (growth and investment) of the UTS activities on St. Martin and the rest of East Caribbean. In recent years there has been mainly invested in the infrastructure on the island and that while a significant portion of the cash flow is from St. Maarten. This is not enough, the interests of the people and the companies represents St. Maarten and St. Maarten is therefore considerably behind compared to Curacao and the region where it is reliable, affordable and innovative telecom services. This gap increases daily! That is not fair for the people and businesses in St. Maarten.
After years of (fruitless) consultation is now time to address the business and will firmly St. Martin take matters into their own hands. Richardson wants to merge the operations of UTS St. Maarten whether in whole with Telem and where appropriate with GEBE. This is for a small country like St. Maarten do much wiser than two or three public companies the same investments. You will receive an internal competition where everyone just wants to go to those areas where a lot of activity but not just to those areas where only households. This only leads to wrong priorities, destruction of capital in terms of accessibility and affordability for the average citizen does not benefit.
With the combination of the St. Maarten activity also creates a better negotiating position for a further future cooperation with one or more or Regional or international player (s). We realize that the strategic cooperation with international or Regional or player (s) is necessary for the further development of our telecom services but we have to do from the interests of St. Martin. Interests that are not necessarily parallel to the interests that the country Curacao has its intended strategic partnership. Both countries, partly because of the different culture, the other market conditions, different geographical location and other needs simply other interests with a regional cooperation. Let's give each other as countries the freedom to do what is best for their country. St. Maarten has to make her own choices.
Incidentally, it is quite possible that, even after the sale to St. Maarten still a good cooperation with UTS Curacao remains. But on the basis of commercial agreements and from the needs of St. Maarten.
The desired sales to St. Maarten is not necessarily a bad thing for the country Curacao. Certainly not adds Mr. Richardson far, Curacao has just after selling the complete freedom to focus what is good for its people and businesses in Curacao without taking account of the interests in St. Maarten and the rest of the Caribbean. In addition, they will have full control over the activities of Curacao and if the outcome of the evaluation of the activities of the Eastern Caribbean gives reason, also a cash note. These funds can Curacao give themselves a much better starting position at the desired cooperation with international and regional parties as well as more responsive to the increasing competition for several years on Curacao is present. Or UTS Curacao can use these funds to complete the necessary restructuring in Curacao accelerated so maybe fewer people have to run off in Curacao.
This sale creates a win-win situation for both countries! It is therefore unfortunate that the decision on this matter late in coming. Richardson concludes his argument to the next shareholders' meeting in March, this issue again to make to order. St. Maarten stands up for his rights and relies therefore on the Country Curacao here will give his cooperation without neglecting the interests of Curacao will be impaired.

Last Updated ( Friday, 27 February 2015 19:54 )

 

Lowlands/Colebay Patchwork Scheduled To Begin March 1st

User Rating:  / 0

PHILIPSBURG:---- Ministry of Public Housing, Environment, Spatial Development and Infrastructure (VROMI) conducted an island wide road assessment for scheduled patchworks, which will commence on Sunday in the Lowlands/Colebay area and continue throughout the other districts from 8PM to 5AM daily per assigned schedule.
The assessment was conducted specifically concentrating on potholes on main roads and secondary roads.
Tending roads in the Lowlands area include: Rhine Road, Jordan Road, Maho area: Beacon Hill Road, Simpsonbay: Airport Blvd, Sr. Patientia Road, Welfare Road, Cole Bay: Wellington Road, Well Road, Union Road, and ACJ Browers Road in the Cay Hill area.
Works will adapt schedules according to weather permitting conditions and communicated to the public accordingly.
Motorists and residents are requested to be vigilant and put keen attention while driving in the area, or use alternative routes if possible.

Ministry VROMI apologizes for any inconvenience that this may cause.

Last Updated ( Friday, 27 February 2015 18:33 )

Suspect arrested for the possession of cocaine

User Rating:  / 0
Suspect arrested for the possession of cocaine

PHILIPSBURG:--- On Wednesday February 25th at approximately 01.35 a.m. during a routine control by police of a SUV, which was parked on the beach close to La Bamba, one suspect was arrested for drugs possession. The police approached this vehicle in which two unknown men were sitting and as the police got closer these men they started behaving quite suspiciously. When one of the investigating officers looked in the car he saw a white substance resembling cocaine on the trousers of one of the occupants and noticed that he also had a rolled-up dollar in his hand. The officers immediately suspected that drugs were in the vehicle. The same suspect was asked to step out of the vehicle which is when the officer found a zip-lock bag containing and amount of the same white substance. The suspect was immediately arrested for cocaine possession. During a search of the suspect two other zip-lock bags containing an amount of cocaine also were found on the suspect. These zip-lock bags with cocaine were confiscated for further investigation. During the search of the other occupant of the vehicle nothing was found. He was immediately released. The suspect was brought to the Philipsburg Police Station for further investigation.
Attempted robbery suspect arrested
On Wednesday February 25th at approximately 10.10 p.m. a police patrol was directed by the Central dispatch to Rhine road, to investigate a case involving two men dressed in dark clothing and riding on a black scooter, who had tried to rob two tourist in the area of Sonesta Maho. In the vicinity of the Princess Juliana International airport the police saw two men riding on a black scooter, coming from the direction of Maho Reef and who fit the description of the robbery suspects. The investigating officers stopped the suspects and they were asked to identify themselves which they could not do. During a search of the suspects a silver colored pistol was found and confiscated. Both suspect were arrested on the spot and taken to the Philipsburg Police Station where they remain in custody for further investigation.
Road closure and traffic diversions
In connection with the upcoming cycling competition organized by the "Dutch Riders Cycling Club Mo Trouble" to be held on Sunday March 1st 2015, the police department is making the following public announcement. The race will start on Sunday at 09.00 a.m. until approximately 01.00 p.m. During this period races in different categories will take place, namely categories A-B-C and D. Noting the growing trend of these races, which will be held once a month, permission has been granted by the Ministry of Justice for these races to take place. This race will consist of 13 laps around the Great Salt Pond for senior riders (A, B, C,-classes) and 4 laps of the Walter Nisbeth road for the junior class. The race will start at the Central Bank of Curacao and Sint Maarten on the Walter Nisbeth road and head its way around the pond via A. Th. Illidge road, Cottage round about, Arch road, Sucker garden road, Freedom Fighter round about and back on Walter Nisbeth road.
As a safety measure for this race the following traffic measures have been taken. All connecting roads/alleys between the Walter Nisbeth road (Pondfill road) and the Cannegieter Street will be closed off with a metal barricade. All traffic coming and leaving the Philipsburg area will have to make use of the Cannegieter Street, Front Street and Back Street. Police officers will be stationed at major traffic points/crossings. Volunteers will also be standing along the route of the race to help regulate the traffic situation.
The entire community is asked to take very good note of the temporary traffic situation and give the volunteers and the police department all the necessary cooperation to make this race a very safe and successful one.

KPSM Police Report.

Last Updated ( Friday, 27 February 2015 18:57 )

Application period for Carnival vending starts Monday March 2

User Rating:  / 0

GREAT BAY(DCOMM):--- The Department of Economic Licenses announces that persons interested in vending food, beverages, helium balloons and other typical items associated with Carnival, can now apply for these licenses at the aforementioned department located on Zoutsteeg 3, Philipsburg.

The deadline for applications to be submitted is Friday April 10.

Due to safety concerns, the no-vending zones will be strictly applied for Carnival 2015.

As a result of this, lots will be given out to applicants on a first come, first serve basis as of March 2. Lots that were pre-selected by persons who picked up an application form prior to the aforementioned date will not be valid until the complete application with receipt of payment has been submitted to the department.

The department is therefore stressing that persons interested in street vending in the Philipsburg area submit their applications early as space is limited.

All persons interested in a street vending and vending within the Carnival Village (booth holders), must come to the department with the following documentation before Friday April 10: Application form; A copy of your passport or ID; From the Receiver's Office, a receipt of Fl. 95,00; From the Census Office, a registration form; One (1) Passport picture of Applicant; and a food handler's certificate (if not already in possession).

The information listed under 2, 4, 5 and 6 is also applicable to your helper.

The cost of the license for the entire Carnival season is ninety five guilders (Naf. 95,00).

Last Updated ( Friday, 27 February 2015 18:34 )

Permanent Committee of Kingdom Affairs and Inter-parliamentary Relations to Meet about formulation of questions for Kingdom Council of State

User Rating:  / 0

PHILIPSBURG:---The Permanent Committee of Kingdom Affairs and Inter-parliamentary Relations of Parliament will meet in session on March 2.

The Permanent Committee of Kingdom Affairs and Inter-parliamentary Relations meeting is set for Monday at 10.00am in the General Assembly Chamber of the House at Wilhelmina Straat #1 in Philipsburg.

The two point agenda for the meeting is the decision list regarding committee parliamentary business for the 2014-2015 period no.6; formulation of questions to the Kingdom Council of State.

Members of the public are invited to the House of Parliament to attend parliamentary deliberations.

The House of Parliament is located across from the Court House in Philipsburg.

The parliamentary session will be carried live on St. Maarten Cable TV Channel 120, via Pearl Radio FM 98.1, the audio via the Internet www.pearlfmradio.com and parliament's website www.sxmparliament.org

Last Updated ( Friday, 27 February 2015 18:33 )

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 3